top of page
pozadi_cb.jpg
stavebni_povoleni_small.jpg

Projektování staveb

Projektování staveb je technická činnost spočívající v znalosti a následné stavební proveditelnosti jednotlivých stavebních úkonů s využitím doporučených stavebních materiálů v provedení které spolu úzce souvisí.

Je velmi důležité, aby jednotlivé stavební postupy byly projektů zřejmé jak zákazníkovi, tak i následnému zhotoviteli či technickému dozoru. V tomto ohledu jsou předně zpracovávány dokumentace pro provedení staveb, jako základ pro úspěšné stavební práce a přesný výkaz rozpočtu materiálových a stavebních prací. Projekty lze realizovat jako podklad ke stavebnímu řízení, revizní dokumentace či dokumentace pro provedení staveb s možností využití dotačních podpor.

Projekty pro rekonstrukce

Předmětem projektu pro rekonstrukci je zhodnocení stavu stavby v současném stavu oproti stavu novému, ke kterému vlivem stavebních úprav bude docházet. Je nutné provést stavební průzkum a provést podrobné seznámení se se stavem stavby, konstrukční částí, rozvody a technologiemi, tak aby bylo možné na základě tohoto určit jaký bude posléze zvolen stavební postup a technologie k rekonstrukci a přestavbě dle požadavků zákazníka na nové řešení. S tím souvisí i energetická část a optimalizace objektu k budoucímu stavu užívání, počte osob, způsob topení a práce s nákladovostí provozních energií. Veškeré tyto práce zahrnují i případné odborné posudky na úrovni statika, požárně bezpečnostního posouzení až po případné vyřízení stavebního povolení. Součástí projektů pro rekonstrukce je taktéž vhodné věnovat pozornost možnosti využití dotací na zateplení objektů a výměnu tepelných zdrojů.

IMG_0171.JPG
IMG_0267.JPEG

Projekty pro novostavby

Zpracováním projektů pro novostavby se řeší samotné architektonické ztvárnění užívání objektu, které se řídí mnohými pravidly ať už z hygienického tak ale i estetického hlediska zpracování studie, na které následně navazuje projekt pro stavební povolení a projekt pro realizaci stavby. V rámci stavební dokumentace je taktéž velice důležité brát zřetel na platné územní plány a regulativa, která dosti významným způsobem regulují či omezují způsob výstavby co do zastaveného a obestavěného prostoru, tak ale i výškově, odstupem od hranice pozemku až po různé designové požadavky vyplívající z platné územní plánovací studii a závazných požadavků. Úkolem projektanta je tak nejen projekt po technické stránce správně naprojektovat ale v úvodu projektu prověřit veškeré okolnosti vedoucí k tomu, aby projekt posléze byl schválen příslušným stavebním úřadem s úspěšným vydáním stavebního povolení.

Projekty skutečného provedení stavby

Realizace projektů skutečného provedení je důležitou součástí dokončení stavby a konstatování případných změn, které ovlivňují kolaudační rozhodnutí a zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. Dále pak se tyto projekty realizují k legalizaci dostaveb a přístaveb tam, kde v minulosti nebylo vedeno ke stavbě řádné řízení a stavba je tak vnímána jako nelegální černá stavba. V rámci těchto skutečností se posléze vypracovává tzv. pasportizace projektové dokumentace s potřebnými přílohami na zajištění řádného zlegalizování stavby formou stavebního řízení. Skutečné provedení staveb se taktéž dokládá i jako další podklad k realizaci dotačních programů a požadavků na vyplacení podaných žádostí o dotace.

NORD_2020__1 - Foto.jpg
bottom of page