top of page
Vyhledat

Nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov z roku 2020

Aktualizováno: 19. 3. 2021

V říjnu 2020 začala platit dlouho očekávaná změna v oblasti způsobů posuzování energetické náročnosti budov a způsob zpracování dat při posuzování nemovitostí k jejich prodeji či výstavbě.Nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov vyšla ve sbírce zákonů 5. června 2020 s účinností a platností od 1. října 2020. Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově.


Navržené změny jsou především koncepčního charakteru a lze je shrnout do následujících čtyř bodů:

 • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie

 • Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022

 • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov

 • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy

Úprava parametrů referenční budovy

Tyto parametry slouží ke stanovení ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy, s nimiž jsou porovnány výsledné ukazatele energetické náročnosti budovy hodnocené. Jsou-li ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nižší než ukazatele budovy referenční, jsou naplněny legislativní požadavky. Podle parametrů referenční budovy současně probíhá kategorizace dílčích dodaných energií, celkové dodané energie, neobnovitelné primární energie a průměrného součinitele prostupu tepla.

Cílem úpravy parametrů referenční budovy je narovnat současné nevyvážené nastavení některých hodnot, např. v oblasti vytápění, přípravy teplé vody nebo osvětlení, které deformovalo celkovou energetickou bilanci referenční budovy, a tím i zatřídění budovy hodnocené. Dlouholeté zkušenosti z praxe poukázaly na vhodné doplnění parametrů referenční budovy o další hodnoty rozšiřující využitelnou škálu energeticky úsporných opatření zlepšujících zatřídění budovy.

Změny parametrů referenční budovy se týkají především těchto oblastí:

 • Odstranění parametrů referenční budovy pro „novou“ budovu (tedy novostavbu předcházející požadavkům na budovu s téměř nulovou spotřebou energie)

 • Stanovení referenčního součinitele prostupu tepla pro vnitřní konstrukce s odkazem na ČSN 730540-2

 • Změna metodiky výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem

 • Nastavení minimální a maximální hranice korekčního součinitele pro vnitřní návrhovou teplotu e1

 • Nové nastavení redukce průměrného součinitele prostupu tepla podle míry prosklení budovy a odstranění pevně nastavených hraničních hodnot v závislosti na A/V a druhu budovy

 • Zvýšení účinností zdroje a otopné soustavy referenční budovy, které doprovází i změna účinností spalovacích zdrojů v ČSN 730331-1

 • Nové nastavení referenční účinnosti rozvodů vytápění, chlazení a přípravy teplé vody mimo obálku budovy v případě tzv. „areálového přístupu“, tedy zdroje umístěného mimo hodnocenou budovu

 • Nastavení jednotné hodnoty chladicího faktoru pro všechny zdroje chladu jednotně

 • Nastavení referenční spotřeby zpětného získávání tepla ze systému chlazení

 • Úprava referenčních parametrů větrání související se změnou hodnoty měrného příkonu ventilátorů a nastavením nového referenčního váhového činitele regulace ventilátorů

 • Jednotné nastavení účinnosti zpětného získávání tepla z měrné tepelné ztráty větráním bez ohledu na navržený koncept větrání hodnocené budovy

 • Úprava referenční účinnosti zdroje na přípravu teplé vody

 • Nastavení referenční účinnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody

 • Komplexní změna hodnot referenčních parametrů osvětlení a nové nastavení korekčních činitelů pro typ zdroje, závislosti na denním osvětlení, systému řízení soustavy, konstantní osvětlenosti a účinnosti zdroje světla pro výpočet vnitřních tepelných zisků. Tuto změnu doprovází i změna výpočtu a typických hodnot v ČSN 730331-1.

 • Změna nastavení korekčního činitele typu oběhového čerpadla

Úpravou parametrů referenční budovy dojde ke změně ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy v podobě celkové dodané energie, dílčí dodané energie a primární neobnovitelné energie. Změna nejvíce ovlivňuje dodanou energii referenční budovy. Snížení ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy je částečně kompenzováno návrhem úprav vstupních údajů hodnocené budovy dle ČSN 730331-1 a rozšířením škály započitatelných energeticky úsporných opatření.


U většiny nových budov nevede změna parametrů referenční budovy k nutnosti realizovat více energeticky úsporných opatření vedoucích ke splnění požadavků na energetickou náročnost budov, než tomu bylo dosud.


V případě větších změn dokončených budov cílících na splnění požadavků vyhlášky č.78/2013 Sb. podle § 6 odst. 2 písm. a) a b), může znamenat změna parametrů referenční budovy nutnost realizace více energeticky úsporných opatření než doposud. Týká se to především případů budov vybavených zdrojem a otopnou soustavou s celkovou nízkou účinností. I v těchto případech ale bude možné postupovat dle § 6 odst. 2 písm. c), tedy realizací měněných stavebních prvků obálky budovy na úrovni doporučeného součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2:2011.


Výše ucedená tabulka ukazuje porovnání jednotlivých významů pro posuzování a dosažení různých hodnot energeticky hospodárných až pasivních řešení a míru využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.


Veškeré domy z produkce spoelčnosti Comfort space, a.s. jsou z hlediska technologického řešení připraveny do roviny budov s téměř nulovou spotřebou energie až po možnost dopracování stavu k pasivnímu charakteru výstavby domů.


#pasivnidum #nulovedomy #zmenavyhlasky #nizkoenergetickedomy #stavbypraha

300 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page