Technický dozor investora

Chcete-li mít stavbu pod kontrolou a s tím spojené výdaje, neváhejte a využijte služeb technického dozoru investora. Ušetříte si mnohé starosti, peníze a Vaše stavba bude probíhat pod větší odbornou kontrolou. Pro dotace Nová Zelená úsporám je Technický dozor investora povinný.

Mám zájem
o tuto službu

Technický a autorský dozor investora na stavbě

Při jakékoliv výstavbě či rekonstrukci domu se dnes často hovoří o tzv. dozoru investora. Co si kdo pod tímto pojmem představuje, je však velmi široký rozsah různých pojmů. V první řadě je třeba si říct, že dozor investora může být  rozdělen na nezávislý Technický dozor investora anebo Autorský dozor investora. Dále je třeba zde upozornit, že technický dozor investora podle zákona může vykonávat neautorizovaná osoba, naproti tomu ale autorský dozor může vykonávat pouze autorizovaná osoba. Autorizovanou osobou je samotný tvůrce projektové dokumentace, tedy autorizovaná osoba ČKAIT, která má oprávnění projektovat stavby.

Technický dozor investora – ochrana práv spotřebitele

Jak jsme již zde uvedli, technický dozor, tedy osoba provádějící dohled, nemusí být ze zákona autorizovanou osobou ČKAIT, ale v případě, že investor stojí o to, aby jeho investice a stavba byly řádně pod kontrolou, je vhodné k této činnosti přizvat autorizovanou osobou s vlastní ČKAIT autorizací. U této osoby je tedy záruka vzdělání stavebního směru a praxe ve stavitelství. Navíc autorizované osoby mají povinnost každý rok plnit tzv. vzdělávací cyklus, kdy se musí školit na nové technologie a sbírat body celoživotního vzdělávání. I toto významnou měrou přispívá k vyšší odbornosti a záruce pro investora, že jeho investice a stavba budou řádně ochráněny před nedodržováním technologických postupů, nesprávným řešením výstavby a nedodržováním harmonogramu. Technický dozor taktéž pomáhá investorovi s přípravou podkladů pro výběrová řízení na dodavatelské firmy, jejich rozpočty a uzavírání smluv. Naši spolupracovníci v oblasti technických dozorů zajišťují všechny tyto činnosti po celé ČR. Samotná činnost dozoru probíhá podle potřeby na stavbě 1 – 2 x týdně. Technický dozor zapisuje do stavebního deníku a vede záznamy z kontrolních dnů. Všechny tyto činnosti jsou dalším podkladem pro jednání s dodavatelem, zda svou činnost odvádí řádným způsobem a dle smlouvy. Technický dozor vždy stojí na straně investora. V případě sporu či reklamace je práce technického dozoru posuzována jako dohled, který prokazuje správnost či vady na stavbě způsobené dodavatelem nebo i projektantem. Technický dozor se realizuje i v otázkách rekonstrukcí nemovitostí ve spojení s dotacemi Nová Zelená úsporám.

Autorský dozor – kontrola technologie

Autorský dozor provádí vesměs architekt či projektant, který zpracovává technické stavební plány k realizaci stavby. Tento dozor smí na stavbě kontrolovat pouze správnost aplikace realizace, nicméně je podřízen technickému dozoru stavby. Autorský dozor také kontroluje kvalitu provedení dispozičních řešení, dodržování rozměrů na stavbě a navržených opatření, které mají vliv na konečnou kvalitu provedení díla. I v případě autorského dozoru nabízíme klientům dohled nad stavbou v případě, že nemají žádný technický dozor investora a na stavbě mají pouze stavbyvedoucího. Zde je třeba dozorovat především složitější technologie a nosné konstrukce budovy.