Stavební povolení

Řešíte novostavbu či rekonstrukci své nemovitosti? Potřebujete vědět, zda potřebujete stavební povolení, či ohlášku stavby? Nevíte, co vše je potřeba k získání stavebního povolení? Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace.

Mám zájem
o tuto službu

Stavební povolení pro novostavby a rekonstrukce staveb

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba stavební povolení dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

Dále se pak jedná o přípojky inženýrských sítí, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí nebo do celkové zastavěné plochy, o přístavby, nadstavby a další změny, které mají za následek celkovou změnu užívání ve vztahu ke statickému zatížení nosných konstrukcí.

Domy, na které je třeba stavebního povolení, musí provádět stavební firma s příslušnými stavebními oprávněními dle živnostenského zákona, kde se jedná o koncesované či vázané živnosti.

Co vše je třeba ke stavebnímu povolení?

Pokud se chystáte na rekonstrukci domu či novostavbu, je třeba při zahájení stavebního řízení disponovat projektovou dokumentací s obsahem a požadavky dle prováděcí vyhlášky. Jedná se o výkresovou část v minimálním měřítku 1:100. Dále pak o technickou zprávu, statický posudek, průkaz energetické náročnosti (u novostaveb vždy), projekt připojení na inženýrské sítě a další. Podle místa zástavby se velmi často můžete setkat i s posudkem na radon.

Jak se vyhnout chybám u stavebního řízení?

Jednou z podmínek vydání stavebního povolení je, že podklady předkládané stavebnímu úřadu jsou projektově i dokumentačně v souladu s předpisy a obsahují vyžadované přílohy v podobě posudků, technických zpráv a především dokladů od dotčených orgánů povolující např. připojení na inženýrské sítě. Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout zbytečným komplikacím, ztrátě času a vícenákladů na dodatečné zajišťování všech případných doplnění, je nechat zpracovat celý projekt včetně podkladů ke stavebnímu povolení jedním dodavatelem.

V rámci stavebního povolení u novostaveb je třeba zajistit uvedené podklady, které se stávají dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění nedílnou součástí žádosti o stavební povolení. Výpis z katastru nemovitostí v rámci pozemku, situační plán umístění stavby na pozemku, projekt osazení objektu na pozemku a připojení na inženýrské sítě, projekt jednotlivých přípojek, projektová dokumentace v rozsahu půdorysů, pohledových situací, řezů a skladeb. Dále pak projekt sanity, elekro slaboproud / silnoproud, hromosvodu, topení a odpadu. K samotné projektové dokumentaci jsou vyžadovány posudky požární zprávy, statického zatížení konstrukcí, radonu, energetické náročnosti budovy.

V rámci stavebního povolení u rekonstrukcí objektů je třeba zajistit uvedené podklady, které se stávají dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění nedílnou součástí žádosti o stavební povolení. Jedná se podle typu rekonstrukce o projektovou dokumentaci změn, které se dotýkají nosných konstrukcí a jejich změn. Dále pak je vyžadována zcela konkrétně zpráva statického posouzení konstrukcí, požární zpráva, průkaz energetické náročnosti budovy a to u samotného zahájení stavebního řízení a posléze i před dokončením, v případě, že se rekonstrukce odchýlí od projektu. V případě změn elekro, plynu a dalších rozvodů musí být doloženy i projekty změn rozvodů s konečnými revizními zprávami.

Jak časově náročný je proces stavebního řízení a získávání stavebního povolení?

Jestliže se zahajuje stavební řízení na základě všech požadovaných dokumentů, lze předpokládat, že do 30 dnů se stavební odbor vyjádří, zda požaduje nějaké další doplnění, či vydá stavební povolení bez dalších dotazů. Je třeba ale počítat s tím, že v praxi se téměř vždy stavební úřad dožaduje upřesnění některých souvisejících informací, a tak se délka stavebního řízení prodlužuje na 2 – 3 měsíce. Je zde třeba počítat i s tím, že pokud vyřizuje stavební řízení fyzická osoba, celý proces se ještě prodlouží o korespondenční komunikaci. Jestliže vyřizujeme stavební řízení za zákazníka v plné moci zastoupení, jsme schopni celé řízení zkrátit o 1 – 2 měsíce, což může být dosti výraznou časovou i finanční úsporou.

Chcete vědět více o stavebním řízení, ohlášení stavby či komunikaci se stavebním úřadem? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi pro Vás tuto odbornou administrativní činnost zajistíme na klíč ve vztahu k projektům, rekonstrukcím, dotačním titulům, zřízení přípojek na inženýrské sítě a v ostatních případech.